Genel Sigortacılar Derneği Tüzüğü

 

DERNEĞİN ADI :

Md. 1

Derneğin adı Genel Sigortacılar Derneğidir. Kısa ismi GESİD olarak kullanılır.
  DERNEĞİN MERKEZİ :

Md. 2

Derneğin merkezi İSTANBUL ilidir.

Md. 3

Dernek Şube açabilir.

  DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ:
DERNEĞİN AMACI :

Md. 4

Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak,

a) Türkiye’de sigortacılığın gelişmesi için çalışmalar yapmak,  gerektiğinde bu konularda   yetkili kişi ve kuruluşların bilgilerine başvurmak,
b) İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak,
c) Genç sigortacıların yöneticilik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek,
d) Genç sigortacıların toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak,
e) Sigortacılık sektörünün bir bütün olarak çağdaşlaşmasını ve verimliliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,
f) Üyeleri arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel dayanışma sağlamaktır.

  DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI:

Md. 5

Dernek yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi konusunda gerekli toplantı ve gösteriler, geziler, sergiler düzenleyebilir. Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir; arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim semineri, plan ve proje yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal faaliyetler düzenleyebilir, üyelerinden aidat alır, gerek üyelerinden ve gerekse üyeleri dışından bağış ve yardım kabul edebilir.

Taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, bunlar üzerinde her türlü ticari ve hukuki faaliyette bulunabilir. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek yolunda çalışmalarda bulunmak üzere gerekli kurulları oluşturabilir, gerekirse özdeş amaçla kurulmuş veya kurulacak üst kuruluşlara katılabilir.

  DERNEK KURUCULARI :

Md. 6

Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYELİK:

 Md. 7

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olacakların fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. (Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz). Derneğe üye olmak için; Sigortacılık sektöründe veya sektörle ilgili bir alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve en az iki faal üyenin ilgili Yönetim Kuruluna yazılı takdimde bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu görüşür. Yönetim Kurulu Toplantı sayısının en az 3/4'ü tarafından başvurusu uygun görülen adaya durum yazı ile bildirilerek Giriş ve Yıllık Ödentinin yapılması istenir. Ancak Giriş Ödentisinin yapılmasıyla üyelik kesinleşir. Üyelik talebi Yönetim kurulunda reddedilmişse, durum adayı takdim eden üyelere yazı ile bildirilir. Reddedilen bir başvuru ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra 2 üyenin talebi ile yeniden yukarıda belirlenen usule göre yinelenebilir.

Derneğe fahri üye alınabilir. Fahri üyelik şartları, Yönetim Kurulu'nca yapılacak bir yönetmelikle saptanır.

  ÜYELİKTEN ÇIKMA

 Md.  8

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Bunun için, arzularını Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri lazımdır.

  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Md.  9

Aşağıdaki durumlarda üye, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

1.   Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,
2.   Derneğin amacına ve bunların uygulamasıyla ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan kararlara uymamak
3.   Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
4.   Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde ödemede bulunmamak,

Üyelik kaydı, Yönetim Kurulu’nun en az 3 üyesinin önermesi kaydıyla yine aynı Kurul’ca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu'nun üyeye üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu'na hitaben bir dilekçe ile yapılır. İtiraz İlk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

  ÜYELERİN HAKLARI

 Md. 10

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

  DERNEĞİN ORGANLARI

 Md. 11

Derneğin aşağıdaki organları vardır:

 1. Merkez Genel Kurul
 2. Merkez Yönetim Kurulu
 3. Merkez Denetleme Kurulu
 4. Divan Konseyi
 5. Şubeler
 

DERNEK GENEL KURULU’NUN ŞEKLİ VE TOPLAMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ

 Md. 12

Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan Merkez üyelerinden ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

  TOPLANMA ZAMANI

 Md. 13

Merkez Genel Kurulu, iki yılda bir Şubat ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya, Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyeleriden 1/5’nin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyelerinin arasından 3 kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Şubeler, olağan genel kurullarını, iki yılda bir Şubat ayında yapılan Merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

  ÇAĞIRI USULÜ

 Md. 14

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan  üyeler, en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağırıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulune uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  TOPLANTI YERİ

 Md. 15

Merkez Genel Kurul toplantısı Dernek Merkezinin bulunduğu ilde, şube Genel Kurul toplantıları ise, şubelerin bulundukları illerde yapılır.

  TOPLANTI YETER SAYISI

 Md. 16

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 Md. 17

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter syısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin, divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması görevi divan başkanına aittir.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile başkan vekilleri ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 Md. 18

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddelerg örüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur

  GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MERKEZ GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 Md. 19

Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yetkili ve en üst organıdır. Aşağıda yazılı hususlar Merkez Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

1.   Dernek Merkez organlarının seçilmesi,
2.   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3.   Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi,
4.   Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçe ve programın görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5.   Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
6.   Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7.   Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
8.   Derneğin fesh edilmesi,
9.   Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

  OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 Md. 20

Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim Kurulu tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından fazlasını alan aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklik ve ilaveler için, Dernek Tüzüğü’nün 33 ve 34. maddelerinde öngörülen çoğunluk halleri saklıdır

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİNİN NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 Md. 21

Merkez Yönetim Kurulu, 5 asıl ve 5 Yedek üye olarak Merkez Genel Kurulunca iki yıllık görev süresi için gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde, ilgili yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.         Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek; icra kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek,
2.         Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
3.         Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü haline bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
4.         Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak,
5.         Üye olmak isteyenlerin bu isteklerini sonuçlandırmak, üyelikten çıkarılması gereken üyeleri 9. madde uyarınca üyelikten çıkarmak,
6.         Derneğin faaliyeti için gerekli gördüğü sayıda ücretli personeli istihdam etmek veya işten çıkarmak, personelin ücret, tazminat ve haklarını tesbit etmek,
7.         Genel Kurul kararlarını uygulamak ve tatbik etmek,
8.         Derneğin gereksinimi olan menkulleri almaktır.
9.         Şubenin üç aylık raporlarını incelemek ve Merkez Genel Kurul'a Şube faaliyetleri ile ilgili olarak öneri götürmek.

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir yazman, bir sayman seçer. Yönetim Kurulu tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

 

  YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

 Md.21.A

1)   Başkan olmadığı takdirde, başkan yardımcısı derneği temsil eder ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün katılacağı toplantılarda seçilir. Yönetim Kurulu dilerse yapacağı toplantı ile kendi arasında görev dağılımı yapabilir, ve derneğin, tüzükte belirtilen esaslar doğrultusunda dışa karşı nasıl ve ne şekilde temsil ve ilzam edileceğini belirler. Sayman derneğin hesaplarını tutar, kıymetini korur. Yazman, derneğin yazışmalarını yönetir. Görevliler özürlü olarak bulunmadığı zaman, Başkan üyelerden birini özürlü üyenin işini yapmakla görevlendirir.

2)   Yazışmalara ilişkin belgeler, Başkan veya Başkan yardımcısı ile Yazman veya vekili tarafından birlikte imzalanır. Zorunlu hallerde Başkanın yazılı talimatıyla, herhangi iki üye de yazıları imzalıyabilir. Tahsilat belgeleri dışında kalan, hesap işleriyle ilgili bütün belgeler Başkan veya Başkan yardımcısı ile Sayman veya vekili tarafından imzalanır. Dernek gelirlerinin tahsiline ait alındı belgeleri; yönetim kurulunca alınan ve en büyük mülki amire bildirilen yetki belgesi düzenlenerek belirtilen kişilerce tahsil edilir ve imzalanır.

 

  YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 Md. 22

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

 

  MERKEZ DENETLEME KURULU

 Md. 23

Merkez Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Merkez Denetleme Kurulu'nun Görevleri:

1.   Merkez Yönetim Kurulunun gelir-gider ve belgelerini inceler ve kararlara uygunluğunu kontrol eder. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Merkez Genel Kurul'una sunar.
2.   İncelemeleri 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar.
3.   Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir

 

  DİVAN KONSEYİ

 Md.23.A

Divan Konseyi, Derneğin ilk kurucu üyeleriyle, Genel YK veya şube YK’larında, Başkanlık yapmış olanlar, Divan Konseyinin doğal ve daimi üyesi olurlar.

En az 2 dönem süre ile YK Üyeliği yapmış olanlar da Genel Kuruldan sonra doğal olarak Divan Konseyine üye olarak katılırlar.

Divan Konseyi her Genel Kuruldan sonra yapacağı ilk toplantısında kendi aralarında bir Başkan ve bir başkan vekiliyle Konsey Yazmanını seçerler.

Divan Konseyinin Görev ve Yetkileri :

1) YK’nın talebi üzerine, gelecek ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak tüzük maddelerini oluşturmak,
2) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazı üzerine durumlarını inceleyip ilgiliye ve Genel Kurula bildirmek,
3) Gerek görülen hususları incelettirmek için Yönetim Kuruluna ve Denetçilere teklifte bulunmak.
4) Dernek Merkezi ile şubeler arasındaki ilişkileri düzenlemek.
5) Yönetim Kurulunun hazırladığı Yönetmelikleri incelemek ve yorumlamak.
6) Dernek Merkezi ve şube Yönetim Kurulları seçimlerinin, Dernekler Yasasına uygunluğunu incelemek
.

  BAŞKA ORGANLAR

 Md. 24

Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

ŞUBELER

ŞUBELERİN KURULUŞU

 Md.24.A

Dernek, Merkez Genel Kurulu kararı ile, gerekli görülen yerde Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak şube açabilir.

  ŞUBELERİN ORGANLARI

Md.24.B

 

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 

ŞUBELERİN ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

ŞUBE GENEL KURUL

 Md.24.C

Genel Kurul, Şube üyelerinden oluşur.
1.   Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu'nu seçer.
2.   Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporlarını inceler ve Şube Yönetim Kurulu'nu aklar.
3.   Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve programını görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul eder.
4.   Gereken taşınmaz malların alımı için Şube Yönetim Kurulu'na yetki verir.
5.   Şubeler Dernek Tüzüğüne aykırı çalışmalarda bulunamazlar.
6.   Şube Genel Kurulu için, Merkez Genel Kurul toplanma ve çalışma usulleri uygulanır.

  ŞUBE YÖNETİM KURULU

Md.24.D

Şube Genel kurulunca seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde, ilgili yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Şube Yönetim Kurulu kendi içinden bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Yazman ve bir sayman Seçer. Görev ve yetkilerin kullanımında, Merkez Yönetim Kurulu usülleri uygulanır.

Şube Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

1.   Şubeyi temsil eder.
2.   Kurulduğu yerde Dernek amaçlarını gerçekleştirir.
3.   Şubenin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yaparak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurul'a sunar.
4.   Dernek Tüzüğü doğrultusunda, Merkez ve Şube Genel Kurul kararlarını uygular.
5.   Kendisine yapılan üyelik başvurularını değerlendirir ve sonuçlandırır. 9. madde uyarınca üyelikten çıkarılma konularını değerlendirir ve sonuçlandırır.
6.   Şubenin faaliyetleri için gerekli gördüğü sayıda ücretli personeli istihdam eder veya içten çıkarır. Personelin ücret ve haklarını belirler.
7.   Derneğin gereksinim duyduğu menkulleri alır.
8.   Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik ödentileri ile ilgili tutar ve ödeme koşullarını, kendi üyeleri için uygular.

 1. Her yıl, 1., 4., 7. ve 10. ay sonlarında Merkez Yönetim Kurulu'na faaliyetleri ve gelir-giderleri hakkında rapor verir.
  ŞUBE DENETLEME KURULU

Md.24.E

Şube Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.  Şube Denetleme Kurulu' nun Görevleri:

1.   Şube Yönetim kurulunun gelir-gider ve belgelerini inceler ve kararlara uygunluğunu kontrol eder. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Şube Genel Kurul' una sunar.
2.   İncelemeleri 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar.
3.   Şube Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Md.24.F

Şubeler Dernek Merkez Genel Kurul unda, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile temsil edilirler. Şube  Yönetim Kurulu Üyelerinin Merkez Genel Kurul' unda birer oy hakkı vardır.

Md.24.G

Şubeler Dernek Tüzüğünün 26, 27 ve 28'inci maddelerini kapsayan Derneğin Gelirleri bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde gelir elde edebilir.

  ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 Md. 25

Merkez ve Şube Genel Kurul'larınca yapılan seçimleri izleyen otuz gün içinde Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin veya Şubesinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

  ÜYELİK AİDATLARI

 Md. 26

Üyelik Giriş Ödentisi 25.YTL, Yıllık Üyelik Ödentisi 25 YTL. dir. Bu tutarlar her yıl Ocak ayında ilan edilen DİE Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi oranında arttırılır ve bulunan tutar yuvarlanarak yeni ödentiler belirlenir. Ödentilerin ödeme şekilleri ile tarihlerinin belirlenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

  DERNEĞİN GELİRLERİ

 Md. 27

Derneğin gelir kaynakları;

1.     Üye aidatları
2.     Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3.     Derneğin mal varlığından elde edilen gelir,
4.     Bağışlar ve yardımlar,
5.     Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi için önce Mülki amire bildirmek gerekir.

  GİDERLER VE PARALARIN KORUNMASI

 Md. 29

Tüm giderler Yönetim kurulu’nun kararı ile yapılır. Derneğin üyelerine karşı sorumluluklarını zamanında yerine getirebilmesi ve dışarıya karşı temsilinde aksamalara yol açmaması bakımından, belli nedenlerle alışkanlık haline getirilmiş harcamaları tek başına yapma yetkisi, bu konuda yapılacak harcamanın türü ve üst sınırı önceden Yönetim Kurulu kararıyla saptanmış olmak koşuluyla, üyelerin tümüne veya bir kısmına verilebilir. Ancak, miktarı ne olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, önceden karar verilmemiş harcamalar, yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Her ödemenin harcama belgesine dayandırılması zorunludur.

Saymana, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktarda avans verilebilir. Derneğin tahsil ettiği paraların, Saymanın avans olarak üzerinde tutabileceği miktarın üstündeki kısmı Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bankalara en geç 3 gün içerisinde yatırılır. Yönetim Kurulu, tahsil edilen paraların devlete ait menkul kıymetlerle, bankaların yatırım fonlarına yatırabilir.

Dernek hesaplarından para almak ve çek keşide etmek, Başkan veya yardımcısı ile Sayman veya vekilinin ikili imzaları ile mümkündür.

  DEFTER VE KAYITLAR

Md. 30

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;

 1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 3. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların kopyaları dosyalarda saklanır.
 4. İşletme Hesabı Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verdikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

Bu defterlerin noterce veya Dernekler Müdürlüğünce tasdik olunması zorunludur.

  GELİR VE GİDERLER ile BORÇLANMADA  USUL

Md. 31

Yönetim Kurulu ve dernek temsilcisi görev ve yetkisi dahilinde genel mevzuat hükümlerinee ve tüzüğüne göre derneğin ihtiyacı kadar borç sağlayabilir.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 (beş) yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri dernekçe sağlanır. Dernek özel bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirine onaylatarak yardım, bağış ve aidatı kabul eder. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

  DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Md. 32

Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kıurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yöneim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunare.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 Md. 33

Olağan veya olağan üstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

  FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Md. 34

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün     12. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurul’u tarafından yazı ile 5 gün içine mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, Derneğin mal varlığı Kızılay Kurumuna bırakılır. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

  TÜRK MEDENİ KANUNU UYGULAMASI

 Md. 35

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanun’unun hükümleri uygulanır.

 

Ek. : Liste1


ADI
SOYADI

TAB

BABA
ADI

DOĞUM
TARİHİ

DOĞUM
YERİ

İKAMET.

MESLEK

Hüsamettin Doğramacı

T.C.

Cemalettin

12.08.57

Ankara

Atatürk Cad. Dilkum II No: 25 Erenköy, İstanbul

Sigortacı

Alev Kıral

T.C.

Haluk

15.07.66

İstanbul

Sarıgöl Mah. Güllü Sok. 40/4 Gaziosmanpaşa 34130 İstanbul

Sigortacı

Perim Adalı

T.C.

Mehmet

15.01.68

İstanbul

Feneryolu Emre Apt. 153/11 Kızıltoprak İstanbul

Sigortacı

Meltem Yiğit

T.C.

Hatay

07.01.67

İstanbul

Abdulhalik Renda Sok. Itri Sok. D: 28 Erenköy  İstanbul

Sigortacı

Kemal Kürklü

T.C.

Hasan

01.01.61

Konya

Kayahatun Mah. Selbaşı Sok. 16/7 Harbiye İstanbul

Sigortacı

Nazlı Tunabaş

T.C.

Bedrettin

11.02.67

İstanbul

Poyracık Sok. 22/3 80200 Nişantaşı İstanbul

Sigortacı

Menekşe Orhonlu

T.C.

Vasfi

12.08.68

İstanbul

Alisamiyen Sok. Gün 2 Apt. 6/4 Fulya Mah. Şişli İstanbul

Sigortacı

Ebru Ulufer

T.C.

Yüksel

23.05.69

İstanbul

Feneryolu Selçuk Sindel Sok. 3/7 81030 İstanbul

Sigortacı

Nivgün Avşar

T.C.

Asım

17.11.65

Erzurum

Halkalı Toplu Kon., 4. Bölge, A02 Blok No: 2 Halkalı, İstan.

Sigortacı

Handan Karabatur

T.C.

Aziz Alp

03.03.64

İstanbul

Müvezzi Cad. Şale Apt. No: 15 Beşiktaş, İstanbul

Sigortacı

Özge Türker

T.C.

Fahri

21.07.66

Bursa

Bilezikçi Sok. 37/12 80240 Kurtuluş İstanbul

Sigortacı

Ali Erül

T.C.

Ömer

27.08.64

A.B.D.

Aydın Sitesi B-3 Blok Kat: 1 D:16 1. Levent İstanbul 

Sigortacı

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: