Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 

TEMİNAT BELGESİ (COVER NOTE)

Sigorta şirketi tarafından düzenlenen ve teminatın varlığının delili olarak kabul edilen geçici bir belgedir. Sigorta poliçesinin zaman veya herhangi bir başka nedenle teminatın hesaplandığı sırada hazırlanamaması durumunda, geçici nitelikte hazırlanan Teminat Belgesi sigorta poliçesinin işlevini görmektir.
Teminat Belgesinin yürürlükte olduğu sırada bir hasar meydana gelmesi durumunda, yasal durum açısından sigorta poliçesi ile aralarında herhangi bir fark yoktur.


TEKLİF FORMU (PROPOSAL FORM)

Sigorta edilecek riskin her yönüyle belirlenmesi amacıyla, sigortacı tarafından hazırlanmış ve kişinin sigorta talebini içeren bir belgedir.


TEMİNAT (COVER/COVERAGE)

Sigorta konusu olan şeyin kısmen veya tamamen hasarlanması durumunda, hasarın, sigortalının genel prensipleri ve poliçe şartları çerçevesinde tazmin edileceği konusunda, sigortacının, sigortalıya veya sigortadan yararlanan kişiye vermiş olduğu garantidir.


TAZMİNAT TALEBİ (CLAIM)

Sigorta poliçesi kapsamında olan bir riskin neden olduğu ziya veya hasarın tazmin edilmesi amacıyla, sigortalı, lehdar veya üçüncü şahısların sigorta şirketinden yapmış olduğu tazminat talebidir. Talep edilen miktar, ilke olarak sigorta bedelini aşmamalıdır.


TENZİLİ MUAFİYET (DEDUCTIBLE)

Hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder. Bu miktar sigorta bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu bir bedel olabilir. Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen her bir hasar için olabildiği gibi, toplam hasar miktarı için de söz konusu olabilmektedir.Tenzili muafiyet oranı veya miktarının yüksek olması, sigortalının ödeyeceği prim miktarını azaltan bir etkendir.


TANZİM TARİHİ

Poliçenin yada zeyilnamenin düzenlendiği tarih.


TANITIM KARTI

Sigortalının adına Tanzim edilerek bu sigorta Sözleşmenin ekinde sunulan ve Anlaşmalı Kuruluşlarda ibraz edilmesi zorunlu olan kişiye özel kart.


TARAFSIZ DOKTOR

Objektif tıp kurallarına göre karar veren ve görüş bildiren tıp Doktoru.


TAZMİNAT EK PRİMİ

Poliçe Özel Şartlarında detayları belirtilmiş olan ve sigortalının bir önceki yıl ödenen Tazminatlarının, poliçe ve/veya Teminat Primine oranı üzerinden hesaplanan ve yinelenen poliçesine uygulanan ilave Prim.


TAZMİNAT TALEP FORMU

Sigortalının sigorta Sözleşmesinin geçerlilik döneminde küçük müdahale ve Yatarak Tedavi Teminatları, Ayakta Tedavi Teminatından yararlanabilmesi için Anlaşmalı kurumlarda bulunan ve sigortalının müracaat ettiği doktor tarafından doldurulan form. Anlaşmasız kurumlarda form bulunmadığından sigortalı poliçe setinde kendisine verilmiş olan formu yanında bulundurmalıdır. Bu form sağlık giderlerinin değerlendirilmesi için gereklidir.


TAZMİNATSIZLIK İNDİRİMİ

Poliçe Özel Şartlarında detayları belirtilmiş olan ve sigortalının bir önceki yıl ödenen Tazminatlarının, poliçe ve/veya Teminat Primine oranı üzerinden hesaplanan ve yinelenen poliçesine uygulanan indirim.


TEKNİK KARŞILIK

Matematik Karşılıklar, Muallâk Tazminatlar Karşılıkları ve Cari Rizikolar Karşılıkları gibi kar zarar tablosunda yer alan kalemlerdir.


TEKNİK FAİZ

Yaşam poliçeleri için kullanılan ve sigortacının garanti ettiği minimum Faiz oranıdır.


TEMERRÜT

Sağlık poliçelerinde Prim borcunun vade günü bitimine kadar ödenmemesi durumunda poliçe temerrüde (Teminat duru) düşer. (ilk 15 gün) Temerrüt süresince oluşan sağlık giderleri, sigortalıya ancak Prim borcu ödendikten sonra ödenir.


TEMİNAT BÖLGESİ

Sigorta Sözleşmesiyle Teminat altına alınan durumlarla ilgili harcamaların yapıldığı, poliçede veya ekinde belirtilen, Teminatın geçerli olduğu bölge.


TEMİNAT İSTİSNALARI

Sigortacı tarafından konulan ve sadece ilgili Teminat için geçerli olan istisnai durumlar


TEMİNAT KAPSAMI

Sigortacının her bir Teminat için belirlediği ve karşılamayı taahhüt ettiği durumlar.


TEMİNAT YÜZDESİ

Poliçe veya ekinde belirtilen sigorta ettiren / sigortacının Tazminat ödemesinde üstleneceği katılım payı yüzdesi.


TEMİNAT/HİZMET BAŞINA MUAFİYET

Kabul Edilebilir Harcamalardan sigorta Ettirenin seçtiği Teminata göre her Hizmet/Teminat başına ödemeyi üstlendiği poliçede belirtilen miktar.


TENZİL

Uzun süreli sigortalarda poliçe özel şartlarında yazılı azami sürenin geçmesi ve bu süreye ait Primlerin ödenmesinden sonra, Prim ödemelerinin durdurulması ve Sigortalının sakatlık, kritik hastalık, yaşam kaybı gibi Tazminat hakkından yararlanmadan sadece kar paylı Birikim tutarı üzerinden kar payı almaya devam etmesidir.


TIBBİ TETKİKLER

Sigortalının yaşına ve istediği Teminat tutarına bağlı olarak sigortacı tarafından istenebilen tıbbi raporlardır.


T.T.B.A.Ü.T

Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: