Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 


SİGORTA POLİÇESİ (INSURANCE POLICY)

Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, teminatın kapsamı, sigorta bedeli, sözleşmenin süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadır.


SİGORTA BEDELİ (SUM INSURED)

Teminat kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmesi halinde, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen ve tazminata esas oluşturan azami bedeldir. Tazminat sözleşmelerinde sigorta bedeli, sigortalının uğrayabileceği en büyük mali kayıptır. Sigorta konusunun hasar anındaki piyasa değeri, sigorta bedelinin altında ise, piyasa değeri esas alınmaktadır.
Tazminat esaslı olmayan sigorta sözleşmelerinde ise (Hayat Sigortaları gibi), sigorta bedeli teorik olarak, istenilen herhangi bir miktarda tespit edilebilir ve risk gerçekleştiği anda poliçe üzerinde yazan sigorta bedeli eksiksiz ödenir.


SİGORTA SÜRESİ (INSURANCE PERIOD)

Sigortacının teminat kapsamındaki tehlikeler nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hasarlara ilişkin sorumluluklarının devam ettiği süredir.


SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ (ATTACHMENT DATE)

Sigorta teminatının yürürlüğe girdiği tarihtir. Bazı branşlarda sigortanın başlayabilmesi için sigorta priminin genellikle bir kısmının ödenmesi gerekirken, bazı branşlarda böyle bir zorunluluk olmayıp, tarafların anlaşmasıyla birlikte teminat başlamış kabul edilir.


SİGORTANIN SONA ERMESİ (EXPIRY DATE TERMINATION)

Sigorta sözleşmesinin her iki taraf ve üçüncü şahıslar bakımından artık geçerli olmaması halidir. Sözleşmenin sona ermesi çeşitli durumlarda söz konusu olabilir;
- poliçede yazılı olan sona erme tarihine ulaşılmasıyla,
- taraflardan birinin sözleşmede öngörülen bazı şartları yerine getirmemesinden kaynaklanan fesih hali nedeniyle,
- sigortalının kendi iradesiyle,
- sigortacının, riskin ağırlaşması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshi,
- bazı branşlarda rizikonun gerçekleşmesiyle, (hayat sigortalarında sigortalının ölümü, diğer bazı branşlarda tam zıya durumu gibi.)


SİGORTA KONUSU (SUBJECT MATTER OF INSURANCE)

Kaybedilmesi veya hasarlanması halinde, üzerinde menfaat sahibi kişi/kişiler için mali kayıplara neden olan;
- taşınır veya taşınmaz bir mal,
- meydana gelmesi durumunda yasal bir hakkın kaybedilmesine veya yasal bir sorumluluk oluşmasına neden olan herhangi bir olay,
- ölüm veya yaralanma halinde kişinin kendisi veya menfaat bağı ile bağlı olduğu kişiler için parasal kayıplara neden olabilecek bir hayat
sigorta konusu olabilmektedir. Yangın poliçesi için bina veya içindeki eşyalar, nakliyat poliçesi için gemi veya taşınmakta olan yük, sorumluluk poliçesi için ilgili kişinin başkalarına verebileceği zararlar bakımından söz konusu olan yasal sorumluluğu, hayat poliçesi için sigortalı kişinin yaşamı sigortanın konusu üzerine birer örnektir.


SİGORTA EDİLEBİLİR RİSK (INSURABLE RISK)

Bir tehlikenin sigortacı açısından sigorta edilebilme ölçüsüdür. Hasara neden olması tamamen tesadüflere ve sigortalının kontrolü dışındaki olaylara bağlı, ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçları bakımından geniş kitleleri etkilemeyen riskler, sigorta edilebilir niteliktedir.
Ancak, günümüzde sigortacılığın gelişmesiyle birlikte, özellikle ekonomik olarak geniş kitleleri etkileyen riskler, örneğin savaş ve terör gibi tehlikeler için de sigorta teminatı verilebilmektedir. Ayrıca iklim değişikliklerinin yol açtığı ve meydana gelmesi artık tesadüflere bağlı olmayan, bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucu meydana gelebileceği önceden tahmin edilebilen birçok tehlike (kasırga, sel gibi) sigorta edilebilir risk kapsamına girmektedir.


SİGORTA SERTİFİKASI (CERTIFICATE OF INSURANCE)

Sigorta şirketi tarafından düzenlenerek sigortalıya verilen ve sigorta sözleşmesinin varlığına kanıt olarak kullanılabilen bir belgedir. Belge, sigortalının kimliğine ilişkin bilgiler, sigorta teminatının kapsamı ve poliçe şartları hakkında genel bilgiler içermektedir.
Sigorta sertifikası, sigortanın bir şart olarak öne sürüldüğü borç alacak ilişkilerinde ve hukuki işlemlerde kullanılmaktadır ve gerekli olduğu taktirde her sigorta branşı için düzenlenebilir. Özellikle bir ana poliçe ile birden fazla kişi veya sigorta konusu için grup teminatı veren branşlarda sıklıkla kullanılmaktadır.


SİGORTA SAHTEKARLIĞI (INSURANCE FRAUD)

Kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmek amacıyla sigorta şirketini bilerek, kasıtlı olarak aldatmasıdır. Poliçe düzenlenmeden önce veya sonra yapılabilmektedir.
Tedbirli bir sigortacının normalde girmeyeceği sözleşmeye girmesini sağlamak amacıyla sigortacıya bilerek yanlış bilgi vermek veya önemli bir hususu gizlemek poliçe düzenlenmeden önce yapılan sahtekârlığa örnek olarak verilebilir. Poliçe düzenlendikten sonra yapılan sahtekârlığa ise, kasıtlı olarak hasar meydana getirmek (örneğin, kundaklama) gösterilebilir.


SİGORTA TAZMİNATI

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödeneceği öngörülen paradır.Ödenecek tazminat hiçbir zaman kazanın olduğu tarihteki malın değerinden fazlasını karşılamaz.Tazminat sigorta sözleşmesindeki koşullar dahilinde zararın tamamını veya bir kısmını karşılayabilir.Tazminat ödemesi para veya muadili ayni tazminat bedeli olarak gerçekleşebilir.Örneğin: Kırılan camın yerine yenisinin takılması ayni tazminat niteliği taşır.
Sigorta tazminatı, sigortalı ve sigortacı ilişkisinde haksız zenginleşme ve fakirleşmeye neden olmamalıdır.


SAĞLIK KURULUŞU

Sağlık Bakanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş; 24 saat hasta bakımı sağlayan, teşhis, tedavi ve cerrahi müdahaleye ehliyetli, bir veya birden çok hekimin her zaman müdahaleye hazır olduğu, doğum amacı ile açılmış özel doğumhaneleri içeren tıbbi bakım ve tedavinin yapıldığı, hastane, klinik, poliklinik, muayenehane, teşhis ve tedavi merkezleridir. "Sağlık Kuruluşu" deyimi; otel, huzurevi, bakımevi, nekahathane, yetimhane ve darülacezeleri, esas olarak uyuşturucu bağımlıları ile alkoliklerin tecrit ve tedavisi için kullanılan yerleri, sanatoryumları, kaplıcaları, sağlık hidrolarını, zayıflama merkezlerini kapsayacak şekilde yorumlanamaz.


SİGORTACI

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, söz verdiği yükümlülüğü yerine getiren ve rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.


SİGORTA ETTİREN / SİGORTALI

Sigorta ettiren; sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigortalı ise Poliçe Sertifikasında isimleri belirtilen ve sağlık durumu, yaşamı veya birikimleri sigorta sözleşmesine konu olan kişilerdir.


SAĞLIK SİGORTASI

Sigortanın yürürlüğe giriş Tarihinden itibaren ortaya çıkacak hastalık ya da kaza sonucu oluşan sağlık giderlerinin özel ve genel şartlar, Limitler dahilinde güvence altına alan sigorta .


SİGORTA SÖZLEŞMESİ

Sigortalının gerçekleşmesi muhtemel bazı riskler karşısında uğrayacakları menfaat kaybını giderebilmek ve ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir Prim karşılığında, risklerini sigorta şirketine devrettikleri anlaşma.


SİGORTA ETTİREN/SİGORTALININ KATILIM PAYI

Sigorta Sözleşmesi ekinde verilen Plan/Programda belirtildiği oranda sigorta Ettiren / Sigortalının Kabul Edilebilir Harcamalarından üstleneceği katılım yüzdesi.


SİGORTACI KATILIM PAYI

Bu sigorta Sözleşmesi ekinde verilen Plan / Programda belirtildiği oranda sigortacının Kabul Edilebilir Harcamalardan ödeyeceği katılım yüzdesi.


SİGORTALANACAK KİŞİLER

Sigorta Ettirenin kendisi veya Personeli, eşi, 18 yaşından küçük evlenmemiş veya tam gün üniversitede okuyan ve serbest ya da ücretli olarak çalışmayan 25 yaşından küçük çocukları.


SİGORTALI BAŞINA TOPLAM MUAFİYET

Kabul Edilebilir Harcamalardan bu sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi boyunca sigorta Ettirenin üstleneceği ve Plan/Programda belirtilen sigortalı başına senelik Muafiyet miktarı.


SİGORTALIYA ÖZEL İSTİSNALAR

Sigorta poliçesi ön yüzünde belirtilen ve sadece ilgili sigortalı için uygulanacak olan kişiye özel durumlar için uygulanacak İstisnalar.


SİGORTA TEMİNATLARI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Poliçenin genel veya özel şartlarında belirtilen ve bütün sigortalılar için poliçe kapsamı dışında kalan durumlar.


STANDART İSTİSNALAR

Bütün Teminatlar için geçerli olan genel İstisnalar.


SUNİ UZUV TEMİNATI

Hastalık ve kaza sonucu gerekli olacak suni uzuv masrafları bu Teminattan karşılanır. Bu Teminat yalnızca el, kol, bacak, gibi extremite protezlerini kapsamaktadır. Kozmetik amaçlı protezler bu Teminat dahilinde karşılanmaz.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: