Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 


PRİM (PREMIUM)

Herhangi bir riske ilişkin olarak, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olmak üzere, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen bedeldir. Sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından birisidir ve sözleşmenin diğer bütün şartları yerine getirilmiş olsa dahi, primin ödenmemesi, birçok durumda sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesini engelleyen bir durumdur.
Prim, risk primine ek olarak genel giderler, komisyonlar, sigorta şirketinin bu iş dolayısıyla katlanmak zorunda olduğu tüm maliyetler ve faaliyet karını içermektedir.
Yukarıda adı geçen risk primi ise, eldeki istatistiklere dayanılarak hesaplanmış muhtemel hasar miktarı ve hasar masraflarını karşılamak üzere hesaplanmış net prim miktarıdır. Tehlike primi olarak da adlandırılabilir. 


POLİÇE DEVRİ (ASSIGNMENT)

Poliçe üzerindeki yasal hakların devridir. Bir kişinin sigorta yaptırabilmesi için, sigortanın konusu üzerinde sigorta edilebilir menfaatinin olması önemli bir şarttır. Bu menfaatin varlığı üzerine düzenlenen poliçe üzerindeki her türlü yasal hak, sigorta ettiren kişiye aittir.
Sigorta ettiren kişinin sigorta konusu üzerindeki menfaatinin sona ermesi, poliçenin geçerliliği üzerinde branşlara göre değişik etkilerde bulunmaktadır. Bazı branşlarda poliçe kendiliğinden hükmünü yitirmekte, bazı branşlarda ise poliçe, sigortanın konusunu takip ettiği için sigortalı değişikliğinden etkilenmemekte, hükmünü sürdürmektedir. Bu nedenle, poliçenin bir başka kişiye ya da sigorta konusu üzerinde menfaati ele geçiren kişiye devri, branşlara göre değişmektedir.


PLAN/PROGRAM TABLOSU

Sigorta Ettirenin Teminat kapsamında seçtiği, poliçe ekinde Hastanede Tedavi ve Ayakta Tedavi Teminatları için ayrı ayrı tanımlanan; Hizmetin türünü, Teminatın geçerli olduğu bölgeyi, Anlaşmalı ve Anlaşmasız Kuruluşlarda gerçekleşecek Teminat Kapsamındaki harcamalardan sigortacının ve sigorta Ettirenin katılım oranlarını, varsa Teminat Limitlerini ve/veya Muafiyet tutarını belirten, poliçenin ayrılmaz ekini oluşturan tablo.


POLİÇE

Sigortalının mal veya cana ait belirleyici bilgileri, sigortalının başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek Prim ve Teminat tutarlarını vb. içeren sözleşmeye ait yazılı belgedir.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: