Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 


KAZA

Ani, beklenmedik, istek dışı, önceden bilinemeyecek bir zaman ve mekanda ortaya çıkan ve engellenmesi mümkün olmayan olay ve bu olayın yol açtığı hastalık ya da yaralanma.


KLOZ (CLAUSE)

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli, özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.


KOMİSYON (COMMISSION)

Sigorta şirketlerinin, prim üretimi başta olmak üzere sigortacılık ile ilgili faaliyetlerinde şirket adına iş yapan sigorta aracılarına ödediği belli orandaki para miktarıdır. Bu oran, sigorta aracısının düzenlediği veya düzenlenmesine aracılık ettiği poliçe toplam priminin belli bir yüzdesidir. Her bir sigorta branşı için ayrı olmak üzere farklı kademelerdeki sigorta aracılarına değişik yüzdelerde komisyonlar ödenmektedir.
Sigorta şirketi ile reasürans şirketi arasındaki ilişkide aracılık eden reasürans aracısı kişi ve kuruluşlara da bir komisyon ödenmektedir ve buna da reasürans komisyonu denilmektedir.


KISMİ HASAR (PARTIAL LOSS/PARTICULAR AVERAGE)

Sigorta konusu olan şeyin, adından da anlaşılacağı üzere kısmen hesaplanmasıdır. Ancak, bir hasarın "kısmi" olup olmadığını belirleyen bir ekonomik sınır söz konusudur ve bu sınır sigortacı açısından çok önemlidir. Sigorta konusu olan şeyin kısmen hasarlanması durumunda dahi, tamir ve diğer masraflar toplamının sigorta bedeline göre yüksek bir oran tutması, diğer bir deyişle tamirin ekonomik olmaması halinde hükmi tam zıya çözümüne gidilebilir.
Buna göre, bir hasarın kısmi nitelikte olup olmadığını belirleyen faktör, tamir bedelinin sigorta şirketi açısından ekonomik olmasıdır.


KAZANILMIŞ NET PRİM (NET EARNED PREMIUM)

Hesap yılının birinci gününden itibaren sigortacı tarafından düzenlenmiş poliçeler karşılığında yazılan primler, teknik anlamda brüt primdir. Hesap yılı içerisinde, örneğin, dördüncü ayda düzenlenen poliçenin yıllık priminin sadece sekiz aylık karşılığı cari yıla ait, geri kalan dört aylık primi ise takip eden yılın hesabına dahil olmaktadır.
Sigorta şirketi tarafından düzenlenen tüm poliçeler için tek tek böyle bir hesap yapmak güç olduğundan, şirketin yıl içerisinde tahakkuk ettirdiği toplam primin belli bir yüzdesi devam eden riskler için bir sonraki yıl hesabına aktarılmaktadır. İstihsal edilen yıllık primden reasürans maliyeti ve devam eden riskler için ayrılan rezerv çıkarıldıktan sonra kalan kısım, "Kazanılmış Net Prim"dir.


KONJENİTAL (DOĞUŞTAN GELEN) HASTALIK

Doğum ve doğum öncesinde (anne karnında) var olan kusur ve/veya hastalık.


KABUL EDİLEBİLİR HARCAMALAR

Sigortalının, poliçe şartlarına ve seçilen Teminat kapsamına uygun olan harcamaları.


KABUL EDİLEBİLİR TAZMİNAT

Sigortalının Teminat kapsamında kabul Edilebilir harcamalarının, poliçede belirtilen Teminat yüzdesi, Limit ve Muafiyetler dikkate alınarak belirlenecek ve sigorta cı tarafından ödenecek olan kısmı.


KAR PAYI ORANI

Matematik karşılıkların yatırıldığı varlıklardan yıl içinde elde edilen gelirlerin, Hayat Sigortaları Yönetmeliği ve muhasebe kurallarına göre hesaplanan net yatırım getiri oranıdır.


KAR PAYI BİRİKİM TUTARI

Birikim tutarı ile Birikim tutarının yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen kar payının toplamıdır.


KAYIT TARİHİ

Sigortalının sigorta Sözleşmesi ile Teminat altına alındığı veya yineleme tanımında belirtilen koşullarda tekrarladığı ilk Sözleşme ile Teminat altına alındığı gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12.00) ay ve yıl.


KRONİK HASTALIK

Ani başlangıçlı olmayan, yavaş gelişen ve/veya ilerleyen, zaman zaman tekrarlayan ya da sürekli bir sağlık sorununa neden olan hastalık.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: