Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 

İHTARNAME

Sigorta sözleşmesinde belirtilen vadelerde ödenmeyen primlerin, poliçenin iptaline yol açmaması ve prim borçlarının ödemesi için sigortalıya gönderilen uyarı mektubudur.


İŞ YILI (UNDERWRITING YEAR)

Poliçenin düzenlendiği yıldır. Sigorta muhasebesi bakımından önem taşımaktadır. Bu poliçeye ilişkin primlerin takip eden yıl içinde de (bir yıldan uzun vadeli inşaat poliçelerinde prim ödemesi, inşaat devam ettiği sürece örneğin, 10 yıl sürebilmektedir) sigortacıya ödemiş olması, iş yılı hesabı açısından bir fark oluşturmaz ve poliçenin düzenlenmiş olduğu yıla göre hesaba alınırlar.
Aynı şekilde, bu poliçeye ilişkin yapılan hasar ödemeleri de, aradan geçen süre ne kadar uzun olursa olsun, poliçenin düzenlenmiş olduğu yıla göre muhasebeleştirilirler.


İSTİSNALAR

Poliçenin genel veya özel şartlarında belirtilen ve bütün sigortalılar için poliçe kapsamı dışında kalan durumlar.


İKRAZ (BORÇ VERME)

Uzun süreli ve Birikimli sigortalarda, poliçesinin kar paylı Birikim tutarının, azami % 95'ini Yıllık Faizle borç alabilmesidir. İkraz halinde, poliçenin tüm hakları korunur. Sigortalı bir sonraki yıl, borcunu ödemeden o yıla ait ikraz Faizini ve bu Faiz üzerinden alınacak % 5'lik gider vergisini ödemek suretiyle sigortaya devam edebilir. Faiz sigorta şirketi tarafından serbest olarak belirlenir ve peşin alınır.


İPTAL

Sigorta Sözleşmelerinde İptal İki şekilde Yapılır ||||

1. Uzun süreli hayat sigortalarında, sigorta ettirenin 30 gün içinde Prim borcunu ödememesi halinde, poliçenin yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu durumda Prim iadesi yapılmaz,

2. Bir yıl veya daha kısa süreli yaşam, sağlık ve kaza sigortalarında; Sigorta ettiren, sözleşmede belirtilen vadelerde Prim borcunu ödemediği takdirde, poliçe temerrüde düşer. Temerrüt Tarihini izleyen 15 günün sonunda Prim borcu ödenmezse, poliçenin Teminatları durdurulur. Durdurulma Tarihinden itibaren gecen 15 gün içinde de borç ödenmezse, ihtara gerek kalmaksızın poliçe iptal edilir.


İPTAL TARİHİ

Sigorta Ettirenin yazılı olarak talep etmesi veya sigortacı tarafından Genel Şartlarda belirtilen hususlardan dolayı cayma veya fesih nedeniyle sigorta Sözleşmesinin iptal edildiği gün (Türkiye saati ile saat 00.01) ay ve yıl.


İRAT (YILLIK GELİR)

Birikim sigortalarında sigortalı poliçe süresinin bitiminde Birikimini toplu olarak alabileceği gibi, toplu ödemesi ile Yıllık gelir sigorta sı da Satın alabilir. Bu sigortalının sözleşmede belirttiği ve hayatta kaldığı süre boyunca periyodik olarak Yıllık gelir sağlayan yaşam sigortası Teminatıdır.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: